Възможности за финансиране

Българските земеделски производители получават финансиране за своята дейност от няколко източника:

1. Чрез Държавен фонд „Земеделие” българските фермери получават финансово подпомагане по линия на държавните помощи, по мерките от Общата селскостопанска политика и Общата рибарска политика на Европейския съюз, както и от Програмата за развитие на селските райони.
ДФ „Земеделие” е акредитиран от Европейската комисия да изпълнява функциите на Разплащателна агенция.      Фондът предоставя финансово подпомагане от Еврофондовете за българското земеделие през четири инструмента:

  • - директни плащания, към които има национални доплащания,
  • - средства за пазарна подкрепа,
  • - мерките от Програмата за развитие на селските райони,
  • - мерките от Програмата за развитие на сектор „Рибарство”.

2. Програмата за развитие на селските райони се прилага в България за програмния период 2007 – 2013 г. Тя е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително-вкусовата промишленост, опазване на природните ресурси и околната среда, както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони.

 

Размерът на безвъзмездна помощ за един кандидат варира в зависимост от типа на прилаганата мярка и изпълняваните дейности. За част от мерките безвъзмездната помощ се предоставя на площ (обработваема земя или гори) или на земеделско стопанство (например при подпомагане на млади фермери и полупазарни стопанства). Държавен фонд „Земеделие” като Разплащателна агенция, чрез своите 28 областни дирекции, прилага отделните мерки за финансово подпомагане по програмата като приема, обработва, одобрява и разплаща подадените проектни предложения.

Мерките за финансово подпомагане по програмата са обединени в 4 приоритетни оси, както следва:

· Ос 1: “Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския сектори”

· Ос 2: “Подобряване на околната среда и природата”

· Ос 3: “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”

· Ос 4: “ЛИДЕР” (от френски: „Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони“

 

3. Финансиране от Европейски фонд по рибарство се предоставя чрез Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури по Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство.

 

Конкретна информация за получаване на безвъзмездно финансиране за Вашия бизнес ще намерите на:

http://www.dfz.bg

http://www.prsr.bg

http://oprsr.government.bg

 

4. Банков кредит можете за получите от българските банки, повечето от които предлагат специални програми за финансиране на земеделските стопани. Конкретните параметри на кредитите, предлагани от някои банки, ще намерите на:

 

http://www.unicreditbulbank.bg

http://www.ubb.bg

http://www.tokudabank.bg

http://msp.rbb.bg

http://www.procreditbank.bg/main/bg/index.php

http://www.piraeusbank.bg

www.ibank.bg/index.php?page_id=62

www.fibank.bg/bg/page/56

https://dskbank.bg

http://www.ccbank.bg