Бизнес Планиране

Всеки бизнес се нуждае от бизнес планиране, независимо от вида дейност, начините на финансиране и перспективите за развитие. Тази необходимост е валидна и за фермерите, произвеждащи растителна и животинска продукция.

 

Бизнес планът е най-важният документ, който дава насоки за развитие на бизнеса. Той е средство за формулиране на целите на бизнеса и показва как тези цели ще бъдат постигнати през следващия период от време.

Две са основните причини, които обосновават необходимостта от бизнес план:

1. Създаването му изисква от предприемача да преосмисли и да направи оценка  на дългосрочните перспективи на фирмата. Бизнес планът включва и необходимостта от подробно планиране на всяка стъпка в бизнеса и готовност за разрешаване на проблемите, които могат да възникнат на всеки етап от дейността на фирмата.

Бизнес планът е средство за:

  • - подобряване на цялостната дейност на фирмата
  • - подпомагане на мениджърите при вземане на решения
  • - запознаване на персонала с това, което се очаква от него
  • - определяне на индивидуалните отговорности във фирмата
  • - планиране разработването на нови продукти и услуги

 

Бизнес планът е работен документ, който предприемачът трябва да използва непрекъснато, за да бъде последователен в своите решения.

2. Втората цел на бизнес плана е да убеди другите да инвестират в този бизнес, да се привлекат инвестиции от бъдещи съдружници, да се получи банков заем или финансова помощ от специализирани фондове за подпомагане на определени проекти.

 

Практическото ръководство, което Ви предлагаме, ще Ви помогне сами да се разработите Вашия бизнес план. Ако планирате да го възложите на специалист, чрез предлаганите инструменти ще  можете да подготвите цялата необходима информация за него. Най-често този, за когото е предназначен бизнес планът (финансираща институция, банка, програма за финансиране, вкл. Европейска) има определени формални изисквания към него. Тези изисквания са специфични за всяка програма, но има общи елементи от съдържанието на всеки бизнес план, които са задължителни.Четири са най-важните области от бизнес плана, по които фирмата трябва да изгради много силни позиции, за да бъде той достатъчно убедителен:

  • - мениджърски екип
  • - продукт
  • - финанси – настоящи и бъдещи
  • - маркетингов план

Изтегли пълното ръководство за Бизнес планиране (191 KB)