Бизнес Център – Елхово

Сдружение “БИЗНЕС ЦЕНТЪР – ЕЛХОВО“ е сдружение с нестопанска цел, създадено по проекта “Заетост чрез подкрепа на бизнеса”(JOBS), финансиран от Министерството на труда и социалната политика и Програмата на ООН за развитие.-

Сдружението подпомага развитието на малкия, средния бизнес и предприемачеството в региона на град Елхово.

.
Опит в разработване и изпълнение на проекти:  

От 2001 до края на 2009 година  Бизнес център – Елхово работи по проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса”(JOBS) на МТСП  и ПРООН. Дейностите на сдружението са насочени към икономическо развитие на гр. Елхово и региона. Бизнес центъра обслужва населението на общините Елхово, Болярово, Тополовград, Тунджа и Ямбол. Пакета от услуги които сдружението предоставя са; провеждане на семинари и професионални обучения в над 30 професии и 46 специалности, като са обучени 1725 човека, предоставяне консултантски услуги (бизнес планиране, маркетинг, счетоводство, кредитиране и др.) общо 8165 броя на фирми и земеделски производители. Бизнес центъра управлява схема за финансов лизинг към „Министерството на труда и социалната политика” (МТСП) и „Програмата на ООН за развитие” с която са подпомогнати 111 фирми и земеделски стопани. Общата стойност на финансираните от БЦ  проекти е  984 315лв.

През 2002  година работи по проект „Подобряване на градската среда и условията за отдих и спорт в градския парк в Елхово”. Финансиран от Фондация за реформа в местното самоуправление. Общ бюджет: 26 112 лв.

От 2004 до 2008 година работи по компонент “Подкрепа за производители на билки и алтернативни земеделски продукти” към проект JOBS, финансиран от Кралство Норвегия и ПРООН.  По проекта се създават добри предпоставки за развитие на биологичното земеделие и по специално отглеждането на медицински растения. Целта на проекта е развитие на устойчиви стопанства, осигуряващи трайни доходи от билкопроизводство и биологично земеделие. Към работата на бизнес центъра са привлечени научни работници и експерти в областта на отглеждането на медицински растения. Общата стойност на проекта е 245 000 лв.

Сдружението е партньор по проект „Екипи на колела” към „Министерство на земеделието и храните” (МЗХ) и „Национална служба за съвети в земеделието” (НССЗ). Проектът бе предназначен да подобри координацията между представителите на различните организации, които обслужват земеделските производители и другите предприемачи в селските региони. Специалисти от Бизнес центъра работят в екип с „Областната служба за съвети в земеделието” гр. Ямбол  като предоставят консултантски услуги на земеделски производители и предприемачи от селските райони. Бяха застъпени основно консултации и услуги за развитие на бизнеса както и такива в сферата на националните и европейски механизми за подкрепа. Финансирането получено от БЦ-Елхово по проекта бе на стойност 11 468 лв.

От 2005 до края на 2009 година центъра е изпълнител на проект “Създаване на конкурентоспособни стартиращи предприятия” (Проект 100), финансиран от Министерството на икономиката и енергетиката чрез проект JOBS. В проекта осъществяван от БЦ-Елхово на територията на област Ямбол, бяха включени 431 бенефициента, от които обучени в бизнес планиране 146 кандидата. Центъра участваше в оценката  и мониторинга на проектите на бенефициентите, от които бяха финансирани  47 проекта. Дейностите които Сдужение „Бизнес център – Елхово” изпълнява по проекта бяха популяризиране на проекта, обучение на бенефициентите, предоставяне на пакет от бизнес услуги и настойничество за стартиращите фирми, както и 2 годишен мониторинг върху дейността им. Общата стойност на проекта е 826 322 лв.

През 2006 и 2007 година, БЦ-Елхово, успешно е реализиран  проект “Изграждане на капацитет у местната общност за предоставяне на туристически услуги и създаване на регионални туристически продукти”

Целта на проекта бе стимулиране на местната инициатива за създаване на туристически продукти, популяризиране на региона и съдействие за стартиране на собствен бизнес в сферата на туризма. Основни дейности: проучване на местния потенциал, разработване на туристически маршрути и включване в туристически пакети, практическо обучение на местната общност за разработване на туристически програми и стартиране на собствен бизнес в туризма, реклама на местните туристически възможности в България и чужбина. Общ бюджет: 35 134.74 лв.

През 2006 и 2007 г.  “Подобряване на образователното ниво на младежи от ромски произход от Община Болярово с цел реализацията им на пазара на труда”

Основна цел: Икономическа и социална интеграция на младежи от ромски произход от Община Болярово, чрез повишаване на капацитета им и подпомагане на успешната им реализация на пазара на труда. Основни дейности: Активна информационна и мотивационна кампания (в рамките на 10 месеца) за засилване на интереса на целевата група към обучение и работа; ограмотяване на 30 младежи на възраст 18-29 г. и предоставяне на индивидуална посредническа помощ при кандидатстване за работа; създаване на достъпна база-данни с профили на безработните младежи и нуждите на работодателите в региона. Общ бюджет: 23 178 лв.

От 2007 до 2009г. проект “Приобщаване на ромската общност чрез подкрепа на бизнеса”. Финансиран от “Британския фонд за глобално развитие” и Програмата на ООН за развитие. Основната дейност бе изграждането на център за развитие на бизнеса в ромската махала, предоставяне на офис услуги, бизнес консултации, обучения и финансов лизинг. Резултати по проекта обучени 75 души, създадени 23 работни места, подпомогнати 4 стартиращи фирми, предоставени 198 бизнес услуги

Общата стойност на проекта е 111 400 лв.

От 2011 до 2012г. Насърчаване на устойчивото развитие на земеделието в регионите на Ипсала и Елхово.
Общ бюджет на проекта: 94 380 EUR